skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Borders of violence - boundaries of identity: demarcating the Eritrean nation-state

Tronvoll, Kjetil

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1999, Vol.22(6), p.1037-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198799329233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The many sources of identity: an example of changing affiliations in rural Jammu and Kashmir

Rao, Aparna

Ethnic and Racial Studies, 01 January 1999, Vol.22(1), p.56-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/014198799329594

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aparna, R.
  2. Tronvoll, K.
  3. Rao, Aparna
  4. Tronvoll, Kjetil
  5. Rao, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...