skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Chủ đề: Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calvinism on the Frontier 1600-1660: International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania

Paula Sutter Fichtner

The American Historical Review, pp.1900-1901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calvinism on the Frontier, 1600-1660: International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania

Naphy, William

The English Historical Review, Vol.116(469), pp.1223-1224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00138266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naphy, Wg
  2. Naphy, William
  3. Paula Sutter Fichtner
  4. Naphy, William G.
  5. Naphy, W. G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...