skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Nikiforova, Basia xóa Chủ đề: Religinis Pliuralizmas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi‐cultural values and borders

Nikiforova, Basia

LIMES: Cultural Regionalistics, 01 January 2009, Vol.2(1), p.26-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187 ; E-ISSN: 2029-0209 ; DOI: 10.3846/2029-0187.2009.1.26-38

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious pluralism as a factor of identity development

Nikiforova, Basia

LIMES: Cultural Regionalistics, 01 January 2008, Vol.1(2), p.139-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187 ; E-ISSN: 2029-0209 ; DOI: 10.3846/2029-0187.2008.1.139-147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nikiforova, B.
  2. Nikiforova, Basia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...