skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A política externa do governo FHC: continuidade e renovação

Lampreia, Luiz Felipe

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 December 1998, Vol.41(2), pp.5-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73291998000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Publicly Available Content Database  (1)
  2. SciELO (CrossRef)  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lampreia, Luiz
  2. Lampreia, Luiz Felipe
  3. Luiz Felipe Lampreia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...