skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Chủ đề: Asia xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: Regionalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Asian regionalism: what is an 'architectural perspective'?

Milner, Anthony

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), pp.109-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internationalisation of the Chinese subnational state and capital: the case of Yunnan and the Greater Mekong Subregion

Tubilewicz, Czeslaw ; Jayasuriya, Kanishka

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2015, Vol.69(2), pp.185-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.978739

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The region within: RAMSI, the Pacific Plan and new modes of governance in the Southwest Pacific

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), pp.348-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Asian regional functional futures: bringing Mitrany back in?

Breslin, Shaun ; Wilson, Jeffrey D

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2015, Vol.69(2), pp.126-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.978736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Breslin, S.
  2. Milner, Anthony
  3. Wilson, Jeffrey D
  4. Wilson, JD
  5. Tubilewicz, Czeslaw

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...