skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: History & Archaeology xóa Chủ đề: Asia xóa Chủ đề: Regionalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam and ASEAN: The politics of accommodation

Singh, Hari

Australian Journal of International Affairs, 01 July 1997, Vol.51(2), p.215-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719708445211

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Asian regionalism: what is an ‘architectural perspective’?

Milner, Anthony

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), p.109-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has the human security agenda come of age? Definitions, discourses and debates

Breslin, Shaun ; Christou, George

Contemporary Politics, 02 January 2015, Vol.21(1), p.1-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-9775 ; E-ISSN: 1469-3631 ; DOI: 10.1080/13569775.2014.993904

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The region within: RAMSI, the Pacific Plan and new modes of governance in the Southwest Pacific

Hameiri, Shahar

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), p.348-360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104828

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk management, neo-liberalism and coercion: the Asian Development Bank's approach to ‘fragile states’

Rosser, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 September 2009, Vol.63(3), p.376-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710903104844

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Breslin, S.
  2. Milner, Anthony
  3. Rosser, Andrew
  4. Wilson, Jeffrey D.
  5. Singh, Hari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...