skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Regionalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wales po devoluci: budování výlucného regionu a role Evropské unie v tomto procesu

Mertl, Jirí

Stredoevropske Politicke Studie, Autumn 2012, Vol.14(4), pp.528-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 12132691 ; E-ISSN: 12127817

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Horizons from Prague to Bucharest: Ethnonational Stereotypes and Regionalist Self-Perceptions in Interwar Slovakia and Transylvania

Gábor Egry

Historie - Otázky - Problémy, 01 December 2016, Vol.8(2), pp.47-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-1132 ; E-ISSN: 2336-6672

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ústavněprávní reflexe španělského modelu regionalismu v historické perspektivě

Bernas, Vlastimil

Politologická revue, 2013, Vol.19(2), pp.21-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1211-0353

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

„Základní kameny“ bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914

Martina Reiterová

Historicka Sociologie, 01 December 2018, Vol.2018(2), pp.101-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1804-0616 ; E-ISSN: 2336-3525 ; DOI: 10.14712/23363525.2018.52

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bernas, Vlastimil
  2. Jiří Mertl
  3. Reiterová, Martina
  4. Martina Reiterová
  5. Mertl, Jirí

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...