skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Regionalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-hegemonic regionalism and sovereignty in Latin America: optimists, skeptics, and an emerging research agenda

Legler, Thomas

Contexto Internacional, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.325-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1982-0240 ; E-ISSN: 1982-0240 ; DOI: 10.1590/S0102-85292013000200001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China y la búsqueda de la gobernanza regional autónoma en América Latina

Legler, Thomas ; Turzi, Mariano ; Tzili-Apango, Eduardo

Revista CIDOB d'Afers Internacionals, 09/21/2018, Issue 119, pp.245-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 11336595 ; E-ISSN: 2013035X ; DOI: http://dx.doi.org/10.24241/rcai.2018.119.1.245

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The OAS Democratic Solidarity Paradigm: Questions of Collective and National Leadership

Cooper, Andrew F. ; Legler, Thomas

Latin American Politics and Society, April 2001, Vol.43(1), pp.103-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X ; E-ISSN: 1548-2456 ; DOI: 10.1111/j.1548-2456.2001.tb00172.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Legler, Thomas
  2. Thomas Legler
  3. Legler, T.
  4. Copper, A.F.
  5. Turzi, Mariano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...