skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Chủ đề: Reference Services (Libraries) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Services in a (post)Google world

Arndt, Theresa S

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.7-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020680

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference service without the desk

Arndt, Theresa S

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What net generation students really want

Ismail, Lizah

Reference Services Review, 16 February 2010, Vol.38(1), pp.10-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321011020699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

User satisfaction with electronic reference: a systematic review

Elaine M. Lasda Bergman ; Irina I. Holden

Reference Services Review, 2010, Vol.38(3), p.493-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321011084789

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are you reaching your audience?

Castro Gessner, Gabriela ; Chandler, Adam ; Wilcox, Wendy Sue

Reference Services Review, 10 August 2015, Vol.43(3), pp.491-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-02-2015-0010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A decade of personalized research assistance

Attebury, Ramirose ; Sprague, Nancy ; Young, Nancy J

Reference Services Review, 15 May 2009, Vol.37(2), pp.207-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320910957233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viewing information needs through a Johari Window

Shenton, Andrew K

Reference Services Review, 07 August 2007, Vol.35(3), pp.487-496 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320710774337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaking the conceptual foundations of reference: A perspective

Campbell, Jerry D

Reference Services Review, 01 April 1992, Vol.20(4), pp.29-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/eb049164

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolution or evolution: reference planning in ARL libraries

Jackson, Rebecca

Reference Services Review, 01 September 2002, Vol.30(3), pp.212-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320210435482

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chat reference evaluation: a framework of perspectives and measures

Luo, Lili

Reference Services Review, 15 February 2008, Vol.36(1), pp.71-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907320810852041

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Arndt, Theresa
  2. Arndt, Theresa S
  3. Luo, Lili
  4. Wilcox, Wendy Sue
  5. Gessner, Gabriela Castro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...