skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: International Conference on Intelligent User Interfaces, Proceedings IUI xóa Tác giả/ người sáng tác: Pu, Pearl xóa Chủ đề: Recommender Systems xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid critiquing-based recommender systems

Chen, Li ; Pu, Pearl

Proceedings of the 12th international conference on intelligent user interfaces, 28 January 2007, pp.22-31

ISBN: 1595934812 ; ISBN: 9781595934819 ; DOI: 10.1145/1216295.1216308

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparative user study on rating vs. personality quiz based preference elicitation methods

Hu, Rong ; Pu, Pearl

Proceedings of the 14th international conference on intelligent user interfaces, 08 February 2009, pp.367-372

ISBN: 9781605581682 ; ISBN: 1605581682 ; DOI: 10.1145/1502650.1502702

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer decision patterns through eye gaze analysis

Castagnos, Sylvain ; Pu, Pearl

Proceedings of the 2010 workshop on eye gaze in intelligent human machine interaction, 07 February 2010, pp.78-85

ISBN: 9781605589992 ; ISBN: 1605589993 ; DOI: 10.1145/2002333.2002346

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pu, P.
  2. Pu, Pearl
  3. Hu, Rong
  4. Castagnos, Sylvain
  5. Hu, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...