skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Kỷ yếu hội nghị xóa Tất cả các phiên bản Proceedings of SPIE xóa Tất cả các phiên bản Applied Sciences xóa Tất cả các phiên bản Bildfolge xóa Tất cả các phiên bản Rechneranwendung xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Region-of-interest-based ultra-low-bit-rate video coding

Chien, Wei-Jung ; Sadaka, Nabil G ; Abousleman, Glen P ; Karam, Lina J

Proceedings of SPIE, 03 April 2008, Vol.6978(1), pp.69780C-69780C-9

ISSN: 0277-786X ; DOI: 10.1117/12.778216

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karam, L.J
  2. Rahman, Zia-ur
  3. Reichenbach, Stephen E.
  4. Abousleman, Glen P.
  5. Chien, Wei-Jung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...