skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Ngôn ngữ: Persian xóa Chủ đề: Reading xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor-independent Visual Perception Skill Indexes are Related with Reading Skills in Children with Cerebral Palsy

Vahid Reza Khodabandeh ; Mozhgan Farahbod ; Ebrahim Pishyareh ; Mehdi Rahgozar

Journal of Rehabilitation, 01 October 2015, Vol.16(3), pp.252-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1607-2960 ; E-ISSN: 1607-2960

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vahid Reza Khodabandeh
  2. Ebrahim Pishyareh
  3. Mehdi Rahgozar
  4. Mozhgan Farahbod

theo chủ đề:

  1. Visual Perception
  2. Cerebral Palsy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...