skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Nhan đề tạp chí: American Nuclear Society Annual Meeting xóa Chủ đề: Reactor Physics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Core monitoring and analysis with CORE MASTER and PRESTO at KKL

Doesburg, W. van

Transactions of the American Nuclear Society, 1992, Vol.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-018X

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-line application of the PANTHER advanced nodal code

Hutt, P.K. ; Knight, M.P.

Transactions of the American Nuclear Society, 1992, Vol.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-018X

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Palo Verde nuclear generating station EASEplus SIMULATE model

McDonald, W.F. ; Reed, M.L. ; Fauste, J.L.

Transactions of the American Nuclear Society, 1992, Vol.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-018X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Doesburg, W. van
  2. Reed, M.L.
  3. Knight, M.P.
  4. Fauste, J.L.
  5. McDonald, W.F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...