skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Rats xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reversal of the no reflow phenomenon in globally ischemic rat hearts by ventricular dilation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversal of the no reflow phenomenon in globally ischemic rat hearts by ventricular dilation

Humphrey, Stuart M. ; Gavin, J.B.

Pathology, 1985, Vol.17(3), pp.437-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028509105497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The response of three inbred strains of rat to the carcinogen 1,2-dimethylhydrazine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The response of three inbred strains of rat to the carcinogen 1,2-dimethylhydrazine

Teague, Clinton A. ; Gavin, J.B. ; Herdson, P.B.

Pathology, 1981, Vol.13(3), pp.473-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028109059065

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The effects of altered cation balance on the fine structure of hypoxic myocardial cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of altered cation balance on the fine structure of hypoxic myocardial cells

Armiger, Lois C. ; Fitzgerald, S. ; Vanderwee, M.A. ; Gavin, J.B. ; Herdson, P.B.

Pathology, 1981, Vol.13(3), pp.449-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313028109059063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Experimental autoimmune glomerulonephritis in the rat I. Factors influencing induction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental autoimmune glomerulonephritis in the rat I. Factors influencing induction

Mccausland, I.P. ; Herdson, P.B. ; Gavin, J.B.

Pathology, 1976, Vol.8(2), pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027609094436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Experimental autoimmune glomerulonephritis in the rat II. A histopathological and fine structural study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental autoimmune glomerulonephritis in the rat II. A histopathological and fine structural study

Mccausland, I.P. ; Herdson, P.B. ; Gavin, J.B.

Pathology, 1976, Vol.8(2), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027609094437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The distribution of dextran macromolecules in the glomeruli of normal and nephrotoxic rats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The distribution of dextran macromolecules in the glomeruli of normal and nephrotoxic rats

Mccausland, I.P. ; Gavin, J.B. ; Herdson, P.B.

Pathology, 1977, Vol.9(2), pp.123-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027709085250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gavin, J.B
  2. Herdson, P.B
  3. Mccausland, I.P
  4. Gavin, J
  5. Herdson, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...