skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ras xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2.(Report)

Kovalski, Joanna R. ; Bhaduri, Aparna ; Zehnder, Ashley M. ; Neela, Poornima H. ; Che, Yonglu ; Wozniak, Glenn G. ; Khavari, Paul A.

Molecular Cell, Feb 21, 2019, Vol.73(4), p.830 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2018.12.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Functional Proximal Proteome of Oncogenic Ras Includes mTORC2

Kovalski, Joanna R. ; Bhaduri, Aparna ; Zehnder, Ashley M. ; Neela, Poornima H. ; Che, Yonglu ; Wozniak, Glenn G. ; Khavari, Paul A.

Molecular Cell, 21 February 2019, Vol.73(4), pp.830-844.e12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; DOI: 10.1016/j.molcel.2018.12.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zehnder, Ashley M
 2. Neela, Poornima H
 3. Bhaduri, Aparna
 4. Che, Yonglu
 5. Khavari, Paul A

theo chủ đề:

 1. Cancer
 2. Proteomics
 3. Bioid
 4. Mtor
 5. Crispr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...