skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Waugh, David xóa Tác giả/ người sáng tác: Tropea, Joseph xóa Chủ đề: RNA xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of ERA in complex with the 3' end of 16S rRNA: implications for ribosome biogenesis

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 September 2009, Vol.106(35), pp.14843-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 19706445 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.0904032106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Era GTPase recognizes the GAUCACCUCC sequence and binds helix 45 near the 3; end of 16S rRNA

Tu, Chao ; Zhou, Xiaomei ; Tarasov, Sergey G ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Waugh, David S ; Court, Donald L ; Ji, Xinhua; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 March 2012, Vol.108(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1017679108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Insight into the Mechanism of Double-Stranded RNA Processing by Ribonuclease III

Gan, Jianhua ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Cell, 27 January 2006, Vol.124(2), pp.355-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2005.11.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Basis for Binding of RNA and Cofactor by a KsgA Methyltransferase

Tu, Chao ; Tropea, Joseph E ; Austin, Brian P ; Court, Donald L ; Waugh, David S ; Ji, Xinhua

Structure, 11 March 2009, Vol.17(3), pp.374-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-2126 ; E-ISSN: 1878-4186 ; DOI: 10.1016/j.str.2009.01.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tropea, Joseph E
  2. Waugh, David
  3. Ji, Xinhua
  4. Tropea, Joseph
  5. Austin, B.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...