skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Quyền công dân xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Surveillance after Snowden
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance after Snowden

Lyon David

Cambridge ; Malden, MA : Polity press, [2015] - (323.448 LYO 2015) - ISBN9780745690841 (hardback);ISBN9780745690858 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lyon David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...