skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Qualitative Methods xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative Evidence Synthesis (QES) for Guidelines: Paper 3 - Using qualitative evidence syntheses to develop implementation considerations and inform implementation processes

Glenton, Claire ; Lewin, Simon ; Lawrie, Theresa A. ; Barreix, Maria ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth W. ; Tamrat, Tigest ; Rosenbaum, Sarah ; Tuncalp, Uzge

Health Research Policy and Systems, August 8, 2019, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-4505 ; DOI: 10.1186/s12961-019-0450-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Downe, Soo
  2. Glenton, C.
  3. Lawrie, T.A.
  4. Tuncalp, Uzge
  5. Tamrat, Tigest

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...