skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Chen, Meixue xóa Chủ đề: Bioreactors xóa Chủ đề: Putative Pathogen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of a sequencing-batch membrane bioreactor (SMBR) with an automatic control strategy treating high-strength swine wastewater.(Report)

Sui, Qianwen ; Jiang, Chao ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Zhang, Junya ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Journal of Hazardous Materials, Jan 15, 2018, Vol.342, p.210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2017.05.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Yawei
  2. Yu, Dawei
  3. Zhang, Junya
  4. Chen, Meixue
  5. Wei, Yuansong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...