skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: Puritans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spiritual autobiography in early America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiritual autobiography in early America

Shea Daniel B.

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1988. - (277 SHE 1988) - ISBN0299116506 :;ISBN0299116549 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
The Puritan ordeal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Puritan ordeal

Delbanco Andrew

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1989. - (285 DEL 1989) - ISBN0674740556 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
New England Nation : The Country the Puritans Built
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New England Nation : The Country the Puritans Built

Daniels, Bruce C.

E-ISBN: 9781137025630 E-ISBN: 1137025638 DOI: 10.1057/9781137025630 ISBN: 9781137025616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Yankees and God
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yankees and God

Smith, Chard Powers

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daniels, Bruce C
  2. Delbanco Andrew
  3. Smith, Chard Powers
  4. Daniels, Bruce Colin.
  5. Shea Daniel B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...