skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa Chủ đề: Computer Science xóa Chủ đề: Public Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal spaces -- ePerSpace

Bilchev, G ; Venousiou, R ; Foley, J ; Benyon, P ; Case, S ; Churcher, G

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0044-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence and mobility for BT's next generation networks

Wardlaw, M

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.28-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0105-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0104-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Customer Contact

Millard, N ; Coe, T ; Gardner, M ; Gower, A ; Hole, L ; Crowle, S

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G Service Control

Cookson, M ; Smith, D

BT Technology Journal, Jan 2001, Vol.19(1), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to policy management

Clark, J ; Mcdonald, J

BT Technology Journal, Apr 2005, Vol.23(2), p.118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0011-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The common capability approach to new service development

Levy, B

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.48-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0106-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six steps to excellent customer service

Trigger, J ; Harrison, M

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.117-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0027-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent process analytics for CRM

Azvine, B ; Nauck, D ; Broszat, K ; Lim, J

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0021-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the Internet to support real-time content supply from a large fraction of broadband residential users

Adams, J ; Roberts, L ; Ijsselmuiden, A

BT Technology Journal, Apr 2005, Vol.23(2), p.217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0018-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networks and systems for BT in the 21st century

Reeve, M ; Bilton, C ; Holmes, P ; Bross, M

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.11-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0103-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Standards for Broadband Customer Premises Equipment

Galbraith, R

BT Technology Journal, Apr 2002, Vol.20(2), p.82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing broadband home networks

Bull, P ; Harrison, M

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.79-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0023-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do we need quality of service in the customer environment?

Galbraith, R ; Turnbull, J ; Dearnaley, R ; Hart, J ; Nolde, K

BT Technology Journal, Apr 2005, Vol.23(2), p.146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0013-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabling a scalable service-oriented architecture with semantic Web Services

Duke, A ; Davies, J ; Richardson, M

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0041-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards automated customer self-help

Cui, Z ; Ducatel, G ; Thint, M ; Assadian, B ; Azvine, B

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.96-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0025-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next generation systems architecture -- the Matrix

Strang, C

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.55-68 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0107-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributing Operational Support to Transform Business Operations

Mitchener, J ; Pengelly, A ; Freestone, D ; Childerhouse, A

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.74-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance and the Broadband Window

Pearson, Ian

BT Technology Journal, Jul 2002, Vol.20(3), p.151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Customer-engineer relationship management for coverged communications service providers

Lee, H ; Milhailescu, P ; Shepherdson, J ; Silburn, M ; Wei, Y

BT Technology Journal, Jan 2006, Vol.24(1), pp.86-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-006-0024-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 25  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (1)
  2. 2000đến2000  (2)
  3. 2001đến2001  (1)
  4. 2002đến2005  (16)
  5. Sau 2005  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...