skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.311  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Public Relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Korean perspectives on U.S. internet public diplomacy

Seo, Hyunjin ; Kinsey, Dennis F.

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.594-596 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.06.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting to Yes With Iran: The Challenges of Coercive Diplomacy

Jervis, Robert

Foreign Affairs, 1 January 2013, Vol.92(1), pp.105-115

ISSN: 00157120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy

Sevin, Efe

Public Relations Review, November 2015, Vol.41(4), pp.562-568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The op-ed as a strategic tool of public diplomacy: Framing of the 2011 Egyptian revolution

Golan, Guy J. ; Carroll, Terrance R.

Public Relations Review, November 2012, Vol.38(4), pp.630-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy meets social media: A study of the U.S. Embassy's blogs and micro-blogs

Zhong, Xin ; Lu, Jiayi

Public Relations Review, December 2013, Vol.39(5), pp.542-548 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.07.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond a dyadic approach to public diplomacy: Understanding relationships in multipolar world

Yang, Aimei ; Klyueva, Anna ; Taylor, Maureen

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.652-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.07.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new PR of states: How nation branding practices affect the security function of public diplomacy

Rasmussen, Rasmus Kjærgaard ; Merkelsen, Henrik

Public Relations Review, December 2012, Vol.38(5), pp.810-818 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2012.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian public diplomacy in the 21st century: Structure, means and message

Simons, Greg

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.440-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative public diplomacy: Message strategies of countries in transition

White, Candace ; Radic, Danijela

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.459-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From public relations to corporate public diplomacy

Mogensen, Kirsten

Public Relations Review, September 2017, Vol.43(3), pp.605-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2017.03.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the “Obama Effect”: Refining the Instruments of Engagement Through U.S. Public Diplomacy

Hayden, Craig

American Behavioral Scientist, June 2011, Vol.55(6), pp.784-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764211400571

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Strategic Issue Management (SIM) Approach to Social Media Use in Public Diplomacy

Zhang, Juyan; Golan, Guy J (Editor)

American Behavioral Scientist, September 2013, Vol.57(9), pp.1312-1331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764213487734

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lost publics in public diplomacy: Antecedents for online relationship management

Khakimova Storie, Leysan

Public Relations Review, June 2015, Vol.41(2), pp.315-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.02.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government Social Responsibility in Public Diplomacy: Russia's strategic use of advertorials

Golan, Guy J. ; Viatchaninova, Evhenia

Public Relations Review, November 2013, Vol.39(4), pp.403-405 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2013.09.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The origins of distant voicing: Examining relational dimensions in public diplomacy and their effects on megaphoning

Tam, Lisa ; Kim, Jarim ; Kim, Jeong-Nam

Public Relations Review, Sep 2018, Vol.44(3), p.407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03638111 ; E-ISSN: 18734537

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing resource transactions in partnership networks: US 100,000 Strong network of public diplomacy

Wu, Di

Public Relations Review, March 2016, Vol.42(1), pp.120-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going for the jugular in public diplomacy: How adversarial publics using social media are challenging state legitimacy

Zaharna, R.S. ; Uysal, Nur

Public Relations Review, March 2016, Vol.42(1), pp.109-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scope and status of public diplomacy research by public relations scholars, 1990–2014

Vanc, Antoaneta M. ; Fitzpatrick, Kathy R.

Public Relations Review, September 2016, Vol.42(3), pp.432-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2015.07.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From propaganda to public diplomacy: Assessing China's international practice and its image, 1950–2009

Chang, Tsan-Kuo ; Lin, Fen

Public Relations Review, September 2014, Vol.40(3), pp.450-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2014.04.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy.(Bibliography)

Taylor, Maureen

Public Relations Review, Dec, 2007, Vol.33(5), p.511(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.311  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (566)
 2. Toàn văn trực tuyến (546)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (11)
 2. 1985đến1992  (38)
 3. 1993đến2000  (148)
 4. 2001đến2009  (517)
 5. Sau 2009  (595)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.205)
 2. German  (17)
 3. Spanish  (8)
 4. Korean  (3)
 5. Portuguese  (2)
 6. French  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Serbo-Croatian  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Croatian  (1)
 11. Lithuanian  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. ARMY WAR COLL CARLISLE BARRACKS PA
 3. L'Etang, Jacquie
 4. Zhang, Juyan
 5. Watson, Tom

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...