skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Municipal Governance in Europe: Decentralization Beyond the Municipal Tier

Hlepas, Nikolaos-Komninos ;Kersting, Norbert ;Kuhlmann, Sabine ;Swianiewicz, Pawel ;Teles, Filipe;; Hlepas, Nikolaos-Komninos ; Kersting, Norbert ; Kuhlmann, Sabine ; Swianiewicz, Pawel ; Teles, Filipe

ISBN: 978-3-319-64724-1 ; E-ISBN: 978-3-319-64725-8 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64725-8

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Lessons for the big society: planning, regeneration and the politics of community participation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons for the big society: planning, regeneration and the politics of community participation

Denis Dillon ; Bryan Fanning

E-ISBN 9781409420682 ; E-ISBN 9781409420699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Beyond devolution and decentralisation Building regional capacity in Wales and Brittany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond devolution and decentralisation Building regional capacity in Wales and Brittany

Cole, Alistair

E-ISBN 0719070929 ; E-ISBN 9780719070921 ; E-ISBN 9781847792105

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inequality and Governance in the Metropolis: Place Equality Regimes and Fiscal Choices in Eleven Countries

Sellers, Jefferey M. ;Arretche, Marta ;Kubler, Daniel ;Razin, Eran;; Sellers, Jefferey M. ; Arretche, Marta ; Kübler, Daniel ; Razin, Eran

ISBN: 978-1-137-57377-3 ; E-ISBN: 978-1-137-57378-0 ; DOI: 10.1057/978-1-137-57378-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Local Government : Outcomes of Comparative Research

De Vries, Michiel S., Professor; Reddy, P. S.; Haque, M. Shamsul, Dr

E-ISBN: 9780230287310 E-ISBN: 023028731X DOI: 10.1057/9780230287310 ISBN: 9780230517523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Decentralization and Governance Capacity: The Case of Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decentralization and Governance Capacity: The Case of Turkey

Tan, Evrim

ISBN: 978-3-030-02046-0 ; E-ISBN: 978-3-030-02047-7 ; DOI: 10.1007/978-3-030-02047-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Governing urban regions through collaboration a view from North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing urban regions through collaboration a view from North America

Thibert, Joël

E-ISBN 9781472435590

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2010  (1)
 3. 2011đến2014  (1)
 4. 2015đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Reddy, P. S.
 2. Kersting, Norbert
 3. Teles, Filipe
 4. Bouckaert, Geert
 5. Kubler, Daniel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...