skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: International Cooperation xóa Nhan đề tạp chí: Bulletin of the World Health Organization xóa Chủ đề: Public Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy, trade and health: at the cutting edge of global health diplomacy

Drager, Nick ; Fidler, David P

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2007, Vol.85(3), pp.162-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862007000300002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health imperatives in foreign policy: the case of Malaysia

Barraclough, Simon ; Phua, Kai-Lit

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2007, Vol.85(3), pp.225-229 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862007000300017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign policy and global public health: working together towards common goals

Chan, Margaret ; Støre, Jonas ; Kouchner, Bernard

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Jul 2008, Vol.86(7), p.498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.08.056002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and security in foreign policy

Katz, Rebecca ; Singer, Daniel

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Mar 2007, Vol.85(3), pp.233-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.06.036889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and foreign policy in question: the case of humanitarian action

Thieren, Michel

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Mar 2007, Vol.85(3), pp.218-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.06.038273

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and foreign policy: influences of migration and population mobility

Macpherson, Douglas ; Gushulak, Brian ; Macdonald, Liane

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Mar 2007, Vol.85(3), pp.200-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.06.036962

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barraclough, Simon
  2. Støre, Jonas
  3. Katz, Rebecca
  4. Chan, Margaret
  5. Store, Jonas Gahr

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...