skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Reference Services Review xóa Chủ đề: Public Libraries xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are you reaching your audience?

Castro Gessner, Gabriela ; Chandler, Adam ; Wilcox, Wendy Sue

Reference Services Review, 10 August 2015, Vol.43(3), pp.491-508 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-02-2015-0010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hispanics and public libraries

Yoo-Lee, Eunyoung ; Rhodes, Tamara ; Peterson, Gabriel M

Reference Services Review, 13 June 2016, Vol.44(2), pp.85-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-02-2016-0015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Instruction and Information Literacy-1997

Rader, Hannelore B

Reference Services Review, 01 December 1998, Vol.26(3/4), pp.143-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907329810307849

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dedicated business centers in public libraries

Macdonald, Anne Therese

Reference Services Review, 10 August 2015, Vol.43(3), pp.344-368 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/RSR-02-2015-0007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...