skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Migration and HIV Risky Behavior: a Comparative Study of Returning Migrants and Non Migrants Based on Rural Out-of-school Youth in Jilin, China

Zhu, Guang Rong ; Ji, Cheng Ye ; Yang, Xing Hua

Biomedical and Environmental Sciences, June 2015, Vol.28(6), pp.429-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; E-ISSN: 2214-0190 ; DOI: 10.3967/bes2015.060

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of Rodent and Rodent-borne Disease during Construction of the Three Gorges Reservoir from 1997 to 2012

Chang, Zhao Rui ; Lu, Liang ; Mao, De Qiang ; Pan, Hui Ming ; Feng, Lian Gui ; Yang, Xiao Bing ; Liu, Feng Feng ; He, Yuan Yuan ; Zhang, Jing ; Yang, Wei Zhong

Biomedical and Environmental Sciences, March 2016, Vol.29(3), pp.197-204 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0895-3988 ; E-ISSN: 2214-0190 ; DOI: 10.3967/bes2016.024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhu, Guang Rong
  2. Mao, De Qiang
  3. Yang, Xing Hua
  4. Ji, Cy
  5. Liu, Feng Feng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...