skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa Chủ đề: Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traducción y validación de la Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview en población española con conducta suicida

García-Nieto, Rebeca ; Blasco-Fontecilla, Hilario ; Paz Yepes, Manuel ; Baca-García, Enrique

Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona), July 2013, Vol.6(3), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9891 ; DOI: 10.1016/j.rpsm.2012.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalencia y funciones de los pensamientos y conductas autoagresivas en una muestra de adolescentes evaluados en consultas externas de salud mental

Díaz de Neira, Mónica ; García-Nieto, Rebeca ; de León-Martinez, Victoria ; Pérez Fominaya, Margarita ; Baca-García, Enrique ; Carballo, Juan J

Revista de psiquiatría y salud mental (Barcelona), July 2015, Vol.8(3), pp.137-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9891 ; DOI: 10.1016/j.rpsm.2013.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Baca-Garcia, E
  2. Baca-García, E.
  3. García-Nieto, R
  4. García-Nieto, Rebeca
  5. Baca-García, Enrique

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...