skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Chủ đề: Public Health xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Summarizing US Wildlife Trade with an Eye Toward Assessing the Risk of Infectious Disease Introduction

Smith, K M ; Zambrana-Torrelio, C ; White, A ; Asmussen, M ; Machalaba, C ; Kennedy, S ; Lopez, K ; Wolf, T M ; Daszak, P ; Travis, D A ; Karesh, W B

EcoHealth, March 2017, Vol.14(1), pp.29-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1612-9210 ; PMID: 28176029 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10393-017-1211-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic equivalency factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for humans and wildlife

Van Den Berg, M ; Birnbaum, L ; Bosveld, A T ; Brunström, B ; Cook, P ; Feeley, M ; Giesy, J P ; Hanberg, A ; Hasegawa, R ; Kennedy, S W ; Kubiak, T ; Larsen, J C ; Van Leeuwen, F X ; Liem, A K ; Nolt, C ; Peterson, R E ; Poellinger, L ; Safe, S ; Schrenk, D ; Tillitt, D ; Tysklind, M ; Younes, M ; Waern, F ; Zacharewski, T

Environmental health perspectives, December 1998, Vol.106(12), pp.775-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 9831538 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, S
  2. Poellinger, L
  3. Safe, S
  4. Zambrana-Torrelio, C
  5. Tillitt, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...