skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Mục từ tham khảo xóa Chủ đề: Psychology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Community Reinforcement And Family Training
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community Reinforcement And Family Training

Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, and Recovery

ISBN: 9781412950848

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Taxonomy of Display Styles for Ubiquitous Multimedia

Handbook of Research on Mobile Multimedia

ISBN: 978-1-59140-868-0

Toàn văn không sẵn có

3
Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions

Handbook of Research on Socio-Technical Design and Social Networking Systems

ISBN: 9781605662640

Toàn văn không sẵn có

4
Neurocognitive Effects Of Alcohol And Other Drugs
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurocognitive Effects Of Alcohol And Other Drugs

Encyclopedia of Substance Abuse Prevention, Treatment, and Recovery

ISBN: 9781412950848

Toàn văn không sẵn có

5
Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Social Technologies To Assist And Understand Social Interactions

Virtual Communities: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781609601003

Toàn văn không sẵn có

6
Neo-Symbiosis: The Next Stage In The Evolution Of Human Information Interaction
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-Symbiosis: The Next Stage In The Evolution Of Human Information Interaction

Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools and Applications

ISBN: 9781605660523

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...