skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Chủ đề: Software xóa Chủ đề: Prototypes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secondary navigation in software wizards

Burton, Mary ; Wickham, Daina ; Phelps, Lori ; Spain, Kelly ; Crews, Janna ; Rich, Nicki

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.294-295

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632896

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

WOZ pro: a pen-based low fidelity prototyping environment to support wizard of oz studies

Hundhausen, Christopher ; Balkar, Anzor ; Nuur, Mohamed ; Trent, Stephen

CHI '07 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 28 April 2007, pp.2453-2458

ISBN: 9781595936424 ; ISBN: 1595936424 ; DOI: 10.1145/1240866.1241023

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Waypointing and social tagging to support program navigation

Storey, Margaret-Anne ; Cheng, Li-Te ; Bull, Ian ; Rigby, Peter

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1367-1372

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125704

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making interactions visible: tools for social browsing

Davenport, Elisabeth ; Connolly, Reuben ; Spence, Robert ; Buckner, Kathy ; Whyte, Angus ; Barr, Kirsty

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.35-36

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632742

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Connolly, Reuben
  2. Cheng, Li-Te
  3. Buckner, Kathy
  4. Bull, Ian
  5. Hundhausen, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...