skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: Protests xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters gather at Dallas City Hall after an immigration march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Crowd of Protesters Carry Signs, March 26, 2006] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[The flag of El Salvador is raised at march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Woman wrapped in American flag addresses crowd] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Crowd Gathers Outside Dallas City Hall, March 26, 2006] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Female protester is interviewed in front of crowd] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[American flag] ; Anti-immigration March, Dallas, TX, 2005-04-08

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Sign reads, in part, "We Mexicans are not immagrents we are on our home...'] ; [Immigrants, Dallas, Texas,2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

  1. March  (3)
  2. Marches  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

  1. English  (7)
  2. Spanish  (3)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...