skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa Chủ đề: Protesters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Woman helps to carry flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Marchers carry banner] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Sign reads "Legalization Not! Criminalization"] ; Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Children take part in march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[A sign reads "No HR4437"] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man uses bullhorn] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Marchers carry signs printed with the United States Flag] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Two women raise their arms and chant during march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[The flag of El Salvador is held up during march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[The flag of Honduras is carried during the march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Sign reads: "Together We Stand Divided We Fall"] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Woman holds up sign during march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Sign reads: "Together We Stand Divided We Fall!"] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Two men hold up hand made signs in Spanish] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Children participate in the march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2005-12-16] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Marchers wear white shirts and carry the flags of the United States and Mexico] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Marchers carry signs and the flags of the United States and Mexico] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. March  (7)
 2. Identification  (3)
 3. Signs  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14)
 2. Spanish  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Castillo, José L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...