skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Techniques Made Simple: Emerging Methods to Elucidate Protein Interactions through Spatial Proximity

Che, Yonglu ; Khavari, Paul A.

Journal of Investigative Dermatology, December 2017, Vol.137(12), pp.e197-e203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; DOI: 10.1016/j.jid.2017.09.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khavari, Paul A.
  2. Che, Y.
  3. Che, Yonglu
  4. Khavari, P.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...