skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Chủ đề: Protein Folding xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunoglobulin domains in Escherichia coli and other enterobacteria: from pathogenesis to applications in antibody technologies.(Report)

Bodelón, Gustavo ; Palomino, Carmen ; Fernández, Luis Ángel;

FEMS Microbiology Reviews, March, 2013, Vol.37(2), p.204(47) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Palomino, C
  2. Palomino, Carmen
  3. Bodelón, Gustavo
  4. Bodelon, G
  5. Fernandez, La

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...