skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Prosite Signatures xóa Chủ đề: Proteins xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Mathematics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sparse approaches for the exact distribution of patterns in long state sequences generated by a Markov source

Nuel, Grégory ; Dumas, Jean-Guillaume

Theoretical Computer Science 479 (2013) 22-42 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: 1006.3246

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. arXiv  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...