skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tuần trước xóa Chủ đề: Prognosis xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Upregulation Of Protein Tyrosine Phosphatase Receptor Type C Associates To The Combination Of Hashimoto's Thyroiditis And Papillary Thyroid Carcinoma And Is Predictive Of A Poor Prognosis

Wu Y ; Han J ; Vladimirovna Ke ; Zhang S ; Lv W ; Zhang Y ; Jamaspishvili E ; Sun J ; Fang Q ; Meng J ; Qiao H

OncoTargets and Therapy, 01 October 2019, Vol.12, pp.8479-8489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1178-6930 ; E-ISSN: 1178-6930

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang S
  2. Lv W
  3. Jamaspishvili E
  4. Vladimirovna Ke
  5. Fang Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...