skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: eWIC Workshops in Computing (BCS) xóa Chủ đề: Professional xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interface Design

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of User Interface Design

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realising the User Interface

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Syllabus - Professional Graduate Diploma in IT

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medallists of the 2000 Awards

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medallists of the Individual Excellence Awards 2005

Electronic workshops in computing (Online)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. Examinations  (4)
 2. Interface  (3)
 3. User  (3)
 4. Examiners  (3)
 5. Past  (3)
 6. Papers  (3)
 7. Medallists  (2)
 8. Design  (2)
 9. Awards  (2)
 10. Previous  (2)
 11. Years  (2)
 12. 2005  (1)
 13. Individual  (1)
 14. 2000  (1)
 15. Realising  (1)
 16. Syllabus  (1)
 17. Excellence  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...