skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот из нефтяных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения сульфо-нефтяных или т.п. кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки нефти, нефтяных и минеральных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот углеводородных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения и очищения сульфокислот углеводородных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ выделения сульфокислот из нефтяных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфо-кислот из кислотных отбросов нефтяного или т.п. производства

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ осветления сульфокислот нефтяных углеводородов

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения сульфокислот из нефтяных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления препарата, содержащего сульфокислоты нефтяных углеводородов

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления эмульсирующих минеральных масел

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки и разделения высокомолекулярных сульфоновых кислот

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления эмульсионных препаратов

Krasnovskij V.R ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ обработки нефти

Petrov G.S ; Tishshenko Yu.M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очистки сульфоновых кислот

Danilovich A.I ; Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ разложения эмульсий

Petrov G.S ; Rabinovich A.Yu

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

 1. Danilovich A.I  (1)
 2. Rabinovich A.Yu  (1)
 3. Krasnovskij V.R  (1)
 4. Tishshenko Yu.M  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Danilovich A.I
 3. Rabinovich A.Yu
 4. Krasnovskij V.R
 5. Tishshenko Yu.M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...