skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Product Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dynamic view on secrecy management

Bos, Brenda ; Broekhuizen, Thijs ; de Faria, Pedro

Journal of Business Research, Dec 2015, Vol.68(12), p.2619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01482963 ; E-ISSN: 18737978

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, January 2015, Vol.44, pp.83-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-8501 ; E-ISSN: 1873-2062 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2014.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the organizational impact of PLM systems: evidence from an aerospace company

Marco Cantamessa ; Francesca Montagna ; Paolo Neirotti

International Journal of Operations & Production Management, 2012, Vol.32(2), p.191-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-3577 ; DOI: 10.1108/01443571211208623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organizational adaptation for using PLM systems: Group dynamism and management involvement

Kung, Kao-Hui ; Ho, Chin-Fu ; Hung, Wei-Hsi ; Wu, Chuan-Chun

Industrial Marketing Management, Jan 2015, Vol.44, p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving sustainable new product development by integrating product life-cycle management capabilities

Gmelin, Harald ; Seuring, Stefan

International Journal of Production Economics, Aug 2014, p.166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09255273 ; E-ISSN: 18737579

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An approach to Sustainable Product Lifecycle Management (Green PLM)

Vila, C. ; Abellán Nebot, José Vicente ; Albiñana, J. C. ; Hernandez, G.; Universitat Politècnica De València. Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior D'Enginyers Industrials

ISSN: 1877-7058 ; DOI: 10.1016/j.proeng.2015.12.608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An empirical analysis of the PLM implementation effects in the aerospace industry

Cantamessa, Marco ; Montagna, Francesca ; Neirotti, Paolo

Computers in Industry, April 2012, Vol.63(3), pp.243-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A knowledge-based workflow to dynamically manage human interaction in extended enterprise

Mengoni, Maura ; Graziosi, Serena ; Mandolini, Marco ; Peruzzini, Margherita

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2011, Vol.5(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0103-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving engineering efficiency with PLM/ALM

Ebert, Christof

Software & Systems Modeling, 2013, Vol.12(3), pp.443-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-013-0347-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM AS A FRAMEWORK FOR NEW PRODUCT DEVELOPMENT

Orcik, Anja ; Anisic, Zoran ; Gecevska, Valentina ; Veza, Ivica

Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2012, pp.373-378 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15842665 ; E-ISSN: 26012332

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A product module mining method for PLM database

Lei, Tiao-yu ; Peng, Wei-ping ; Lei, Jin ; Zhong, Yuan-hua ; Zhang, Qiu-hua ; Dou, Jun-hao

Journal of Central South University, 2016, Vol.23(7), pp.1754-1766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2899 ; E-ISSN: 2227-5223 ; DOI: 10.1007/s11771-016-3229-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT TOOLS

Gecevska, Valentina ; Stojanova, Teodora ; Jovanovski, Bojan

Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara, 2013, Vol.11(1), pp.219-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15842665 ; E-ISSN: 26012332

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding product lifecycle management and supporting systems

Hadaya, Pierre ; Marchildon, Philippe

Industrial Management & Data Systems, 20 April 2012, Vol.112(4), pp.559-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0263-5577 ; E-ISSN: 1758-5783 ; DOI: 10.1108/02635571211225486

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PLM system support for modular product development

Bruun, Hans Peter Lomholt ; Mortensen, Niels Henrik ; Harlou, Ulf ; Wörösch, Michael ; Proschowsky, Mikkel

Computers in Industry, February 2015, Vol.67, pp.97-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2014.10.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A spatiotemporal information management framework for product design and assembly process planning reconciliation

Gruhier, Elise ; Demoly, Frédéric ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2017, Vol.90, pp.17-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2017.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of evolutional BOMs for design of ship outfitting equipment

Lee, Jang Hyun ; Kim, Seung Hyun ; Lee, Kyungho

Computer-Aided Design, 2012, Vol.44(3), pp.253-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2011.07.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple viewpoint modelling framework enabling integrated product–process design

Demoly, Frédéric ; Monticolo, Davy ; Eynard, Benoît ; Rivest, Louis ; Gomes, Samuel

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2010, Vol.4(4), pp.269-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-010-0107-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Product Data Management architecture for integrating hardware and software development

Do, Namchul ; Chae, Gyoengseok

Computers in Industry, 2011, Vol.62(8), pp.854-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2011.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integration of design and manufacturing data to support personal manufacturing based on 3D printing services

Do, Namchul

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2017, Vol.90(9), pp.3761-3773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/s00170-016-9688-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 131  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (10)
 2. 2008đến2009  (19)
 3. 2010đến2011  (20)
 4. 2012đến2014  (38)
 5. Sau 2014  (43)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (129)
 2. Portuguese  (2)
 3. Swedish  (2)
 4. Chinese  (1)
 5. French  (1)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Demoly, Frédéric
 2. Gomes, Samuel
 3. Eynard, Benoît
 4. Waurzyniak, Patrick
 5. Eynard, Benoit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...