skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Processor Architectures xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A time series pre-processing methodology with statistical and spectral analysis for classifying non-stationary stochastic biosignals

Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Mohammed, Osama ; Fiaidhi, Jinan ; Mohammed, Sabah

The Journal of Supercomputing, 2016, Vol.72(10), pp.3887-3908 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1635-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of hand gesture interaction framework on clouds for multiple users

Kim, Yeji ; Cho, Seoungjae ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2017, Vol.73(7), pp.2851-2866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1722-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improvised methods for tackling big data stream mining challenges: case study of human activity recognition

Fong, Simon ; Liu, Kexing ; Cho, Kyungeun ; Wong, Raymond ; Mohammed, Sabah ; Fiaidhi, Jinan

The Journal of Supercomputing, 2016, Vol.72(10), pp.3927-3959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1639-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards implementation of residual-feedback GMDH neural network on parallel GPU memory guided by a regression curve

Brito, Ricardo ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Song, Wei ; Wong, Raymond ; Mohammed, Sabah ; Fiaidhi, Jinan

The Journal of Supercomputing, 2016, Vol.72(10), pp.3993-4020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1740-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predicting the next turn at road junction from big traffic data

Zhuang, Yan ; Fong, Simon ; Yuan, Meng ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun ; Wong, Raymond

The Journal of Supercomputing, 2017, Vol.73(7), pp.3128-3148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-017-2013-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GPU-enabled back-propagation artificial neural network for digit recognition in parallel

Brito, Ricardo ; Fong, Simon ; Cho, Kyungeun ; Song, Wei ; Wong, Raymond ; Mohammed, Sabah ; Fiaidhi, Jinan

The Journal of Supercomputing, 2016, Vol.72(10), pp.3868-3886 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1633-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Location-based big data analytics for guessing the next Foursquare check-ins

Zhuang, Yan ; Fong, Simon ; Yuan, Meng ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun ; Wong, Raymond

The Journal of Supercomputing, 2017, Vol.73(7), pp.3112-3127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-016-1925-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A collaborative client participant fusion system for realistic remote conferences

Song, Wei ; Wen, Mingyun ; Xi, Yulong ; Chu, Phuong ; Vu, Hoang ; Kayumiy, Shokh-Jakhon ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2016, Vol.72(7), pp.2720-2733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-015-1580-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real-time 3D reconstruction method using massive multi-sensor data analysis and fusion

Cho, Seoungjae ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2019, Vol.75(6), pp.3229-3248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-019-02747-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic algorithm-based adaptive weight decision method for motion estimation framework.(Report)

Chae, Jeongsook ; Jin, Yong ; Wen, Mingyun ; Zhang, Weiqiang ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2019, Vol.75(4), p.1909(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; DOI: 10.1007/s11227-018-2247-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object tracking method based on data computing

Zhang, Weiqiang ; Cho, Seoungjae ; Chae, Jeongsook ; Sung, Yunsick ; Cho, Kyungeun

The Journal of Supercomputing, 2019, Vol.75(6), pp.3217-3228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-8542 ; E-ISSN: 1573-0484 ; DOI: 10.1007/s11227-018-2535-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cho, K.
  2. Cho, Kyungeun
  3. Fong, S
  4. Fong, Simon
  5. Wong, Raymond

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...