skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Häkkilä, Jonna xóa Chủ đề: Proceeding xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

On-line personalization of a touch screen based keyboard

Himberg, Johan ; Häkkilä, Jonna ; Kangas, Petri ; Mäntyjärvi, Jani

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.77-84

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604061

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tap input as an embedded interaction method for mobile devices

Ronkainen, Sami ; Häkkilä, Jonna ; Kaleva, Saana ; Colley, Ashley ; Linjama, Jukka

Proceedings of the 1st international conference on tangible and embedded interaction, 15 February 2007, pp.263-270

ISBN: 9781595936196 ; ISBN: 159593619X ; DOI: 10.1145/1226969.1227023

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilising context ontology in mobile device application personalisation

Korpipää, Panu ; Häkkilä, Jonna ; Kela, Juha ; Ronkainen, Sami ; Känsälä, Ilkka

Proceedings of the 3rd international conference on mobile and ubiquitous multimedia, 27 October 2004, pp.133-140

ISBN: 1581139810 ; ISBN: 9781581139815 ; DOI: 10.1145/1052380.1052399

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing design guidelines for context-aware mobile applications

Häkkilä, Jonna ; Mäntyjärvi, Jani

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.24-es

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292358

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilizing mobile phones as ambient information displays

Schmidt, Albrecht ; Häkkilä, Jonna ; Atterer, Richard ; Rukzio, Enrico ; Holleis, Paul

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1295-1300

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125692

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile phones as tool to increase communication and location awareness of users

Schmidt, Albrecht ; Holleis, Paul ; Häkkilä, Jonna ; Rukzio, Enrico ; Atterer, Richard

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.21-es

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292355

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile interaction with visual and RFID tags: a field study on user perceptions

Mäkelä, Kaj ; Belt, Sara ; Greenblatt, Dan ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.991-994

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240774

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

User experiences on combining location sensitive mobile phone applications and multimedia messaging

Häkkilä, Jonna ; Mäntyjärvi, Jani

Proceedings of the 3rd international conference on mobile and ubiquitous multimedia, 27 October 2004, pp.179-185

ISBN: 1581139810 ; ISBN: 9781581139815 ; DOI: 10.1145/1052380.1052405

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

'It's like if you opened someone else's letter': user perceived privacy and social practices with SMS communication

Häkkilä, Jonna ; Chatfield, Craig

Proceedings of the 7th international conference on human computer interaction with mobile devices & services, 19 September 2005, pp.219-222

ISBN: 1595930892 ; ISBN: 9781595930897 ; DOI: 10.1145/1085777.1085814

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cross-cultural study of mobile music: retrieval, management and consumption

Nettamo, Esa ; Nirhamo, Mikko ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 18th Australia conference on computer-human interaction, 20 November 2006, pp.87-94

ISBN: 1595935452 ; ISBN: 9781595935458 ; DOI: 10.1145/1228175.1228193

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Häkkilä, Jonna
  2. Hakkila, Jonna
  3. Häkkilä, J.
  4. Mantyjarvi, Jani
  5. Mäntyjärvi, Jani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...