skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Chủ đề: International Relations; International Relations xóa Cơ sở dữ liệu: Duke University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Prime Ministers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Japan Imagines China and Sees Itself

Tamamoto, Masaru

World Policy Journal, Winter 2005/2006, Vol.22(4), pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07402775 ; E-ISSN: 19360924 ; DOI: 10.1215/07402775-2006-1002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spain changes course: Aznar's legacy, zapatero's prospects

Woodworth, Paddy

World Policy Journal, Summer, 2004, Vol.21(2), p.7(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-2775

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...