skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Thermal Expansion xóa Chủ đề: Pressure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P – V – T equation of state of Ca 3 Al 2 Si 3 O 12 grossular garnet

Gréaux, Steeve ; Kono, Yoshio ; Nishiyama, Norimasa ; Kunimoto, Takehiro ; Wada, Kouhei ; Irifune, Tetsuo

Physics and Chemistry of Minerals, 2011, Vol.38(2), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-010-0384-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P – V – T equation of state of CaAl 4 Si 2 O 11 CAS phase

Gréaux, Steeve ; Nishiyama, Norimasa ; Kono, Yoshio ; Irifune, Tetsuo ; Gautron, Laurent

Physics and Chemistry of Minerals, 2011, Vol.38(8), pp.581-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-011-0430-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of incorporation of iron and aluminum on the thermoelastic properties of magnesium silicate perovskite

Nishiyama, Norimasa ; Yagi, Takehiko ; Ono, Shigeaki ; Gotou, Hirotada ; Harada, Tatsuhiko ; Kikegawa, Takumi

Physics and Chemistry of Minerals, 2007, Vol.34(3), pp.131-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-006-0134-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability and P – V – T equation of state of KAlSi 3 O 8 -hollandite determined by in situ X-ray observations and implications for dynamics of subducted continental crust material

Nishiyama, Norimasa ; Rapp, Robert ; Irifune, Tetsuo ; Sanehira, Takeshi ; Yamazaki, Daisuke ; Funakoshi, Ken-ichi

Physics and Chemistry of Minerals, 2005, Vol.32(8), pp.627-637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0342-1791 ; E-ISSN: 1432-2021 ; DOI: 10.1007/s00269-005-0037-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (4)
  2. Springer (CrossRef)  (4)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nishiyama, N.
  2. Nishiyama, Norimasa
  3. Ehime University, Geodynamics Research Center
  4. Irifune, T.
  5. Irifune, Tetsuo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...