skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Prenatal Exposure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Bedeutung der Plazenta für die fetale Belastung mit Schwermetallen
The role of the placenta in fetal exposure to heavy metals

Gundacker, Claudia ; Hengstschläger, Markus

Wiener Medizinische Wochenschrift, 2012, Vol.162(9), pp.201-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-5341 ; E-ISSN: 1563-258X ; DOI: 10.1007/s10354-012-0074-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hengstschläger, M.
  2. Gundacker, Claudia
  3. Hengstschläger, Markus
  4. Gundacker, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...