skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Spence, Des xóa Chủ đề: Pregnancy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bad medicine: motherhood

Spence, Des

BMJ: British Medical Journal, 27 July 2013, Vol.347(7918), pp.35-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09598138 ; E-ISSN: 17561833

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. BMJ Journals (BMJ Publishing Group)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Spence, D.
  2. Spence, Des

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...