skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Predatory drug xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rapid determination of scopolamine in evidence of recreational and predatory use
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid determination of scopolamine in evidence of recreational and predatory use

Sáiz, Jorge; Mai, Thanh Duc; López, María López

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26808

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mai, Thanh Duc
  2. López, María López
  3. Sáiz, Jorge

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...