skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: Praktische Fertigkeiten xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die praxis- und richtlinienorientierte Ausbildung erstjähriger Medizinstudierender in klinischen Fertigkeiten: Die Grazer „Famulaturlizenz”

Mileder, Lukas Peter ; Wegscheider, Thomas ; Schmidt, Albrecht ; Dimai, Hans Peter

DOI: 10.3205/13gma122

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dimai, Hans Peter
  2. Wegscheider, Thomas
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Mileder, Lukas Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...