skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Chủ đề: Poverty xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusion Matters : The Foundation for Shared Prosperity

World Bank

New Frontiers of Social Policy

ISBN: 9781464800108 ; ISBN: 1464800103 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0010-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Gender-sensitive Approaches for the Extractive Industry in Peru : Improving the Impact on Women in Poverty and their Families
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender-sensitive Approaches for the Extractive Industry in Peru : Improving the Impact on Women in Poverty and their Families

Ward, Bernie ; Strongman, John

Directions in development

Series ISSN: 6418-7510 ; ISBN: 9780821382080 ; ISBN: 082138208X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and Social Exclusion in India

World Bank;

Equity and development

ISBN: 9780821386903 ; E-ISBN: 9780821387337 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8690-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Early Child Development in China : Breaking the Cycle of Poverty and Improving Future Competitiveness
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Child Development in China : Breaking the Cycle of Poverty and Improving Future Competitiveness

Wu, Kin Bing ; Young, Mary Eming ; Cai, Jianhua

Directions in Development

Series ISSN: 2012-0716 ; ISBN: 9780821395646 ; ISBN: 0821395645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information and Communication Technologies for Women's Socio-Economic Empowerment

Melhem, Samia ; Morell, Claudia ; Tandon, Nidhi

World Bank Working Papers

ISBN: 9780821381335 ; E-ISBN: 9780821381342 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8133-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Roma and Egyptians in Albania: From Social Exclusion to Social Inclusion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Roma and Egyptians in Albania: From Social Exclusion to Social Inclusion

De Soto, Hermine ; Beddies, Sabine ; Gedeshi, Ilir

ISBN: 9780821361719 ; ISBN: 0821361716

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LGBTI in OECD Countries: A Review

Marie-Anne Valfort

OECD Social, Employment and Migration Working Papers

E-ISSN: 1815-199X ; DOI: 10.1787/d5d49711-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making growth more inclusive in Thailand

Lara Fleischer ; Adam Bogiatzis ; Hidekatsu Asada ; Vincent Koen

OECD Economics Department Working Papers

E-ISSN: 1815-1973 ; DOI: 10.1787/263a78df-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The global new deal economic and social human rights in world politics, second edition

Felice, William F

E-ISBN 0742567265 ; E-ISBN 0742567273 ; E-ISBN 0742567281 ; E-ISBN 9780742567269 ; E-ISBN 9780742567276 ; E-ISBN 9780742567283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Social Justice and Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Justice and Development

Morvaridi, Behrooz, Dr

E-ISBN: 9780230581999 E-ISBN: 0230581994 DOI: 10.1057/9780230581999 ISBN: 9781403992390

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Poverty and Exclusion of Minorities in China and India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty and Exclusion of Minorities in China and India

Bhalla, A.S.; Luo, Dan

E-ISBN: 9781137283535 E-ISBN: 113728353X DOI: 10.1057/9781137283535 ISBN: 9780230361010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics

Barrientos, Armando ;Hulme, David;; Barrientos, Armando ; Hulme, David

ISBN: 978-0-230-27358-0 ; E-ISBN: 978-0-230-58309-2 ; DOI: 10.1057/978-0-230-58309-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Well Begun but Not Yet Done: Progress and Emerging Challenges for Poverty Reduction in Vietnam

Kozel, Valerie;

Equity and development

ISBN: 978-1-4648-0006-1 ; E-ISBN: 978-1-4648-0007-8 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0006-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The legal empowerment agenda : poverty, labour and the informal economy in Africa

Dan Banik

E-ISBN 9781409411185 ; E-ISBN 9781409411192 ; E-ISBN 9781409411208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
New perspectives on international migration and development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New perspectives on international migration and development

Cortina, Jeronimo

E-ISBN 9780231156806 ; E-ISBN 9780231527491

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strengthening Governance Through Engaged Societies : Lessons From The Implementation Of Poverty Reduction Strategies

Sharkey, Katrina ; Barbone, Luca

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-3898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Building Decent Societies : Rethinking the Role of Social Security in Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building Decent Societies : Rethinking the Role of Social Security in Development

Townsend, Peter

E-ISBN: 9780230251052 E-ISBN: 0230251056 DOI: 10.1057/9780230251052 ISBN: 9780230235250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Poverty Among Immigrant Children in Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty Among Immigrant Children in Europe

Bhalla, A.S.; McCormick, Peter

E-ISBN: 9780230233973 E-ISBN: 023023397X DOI: 10.1057/9780230233973 ISBN: 9780230221048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Multidimensional Poverty Measurement: Concepts and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidimensional Poverty Measurement: Concepts and Applications

Wagle, Udaya

ISBN: 978-0-387-75874-9 ; E-ISBN: 978-0-387-75875-6 ; DOI: 10.1007/978-0-387-75875-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Dimensions of Investment Climate Reform

Simavi, Sevi ; Manuel, Clare ; Blackden, Mark C.

ISBN: 9780821380956 ; E-ISBN: 9780821380987 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-8095-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (68)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (20)
 2. 2007đến2009  (27)
 3. 2010đến2012  (40)
 4. 2013đến2017  (26)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 世界銀行
 2. Wodon, Quentin
 3. Iceland, John
 4. Dudwick, Nora
 5. Bussolo, Maurizio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...