skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Chủ đề: Ideology xóa Chủ đề: Post-Communist Transformation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Omul nou călare pe poneiul roz cu zvastică

Ilaș, Constantin

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(11), pp.5-16

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

După 25 de ani. "Comunismul în Europa de Est”: Un proiect de cercetare a comunismului

Bocancea, Silvia

Polis. Journal of Political Science, 2016, Vol.IV(11), pp.97-112

ISSN: 1221-9762

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ilaș, Constantin
  2. Bocancea, Silvia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...