skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1959 xóa Chủ đề: Portrait xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)
Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Count Sergei Yulyevich Witte (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

2
Ludwig Thoma (b/w photo)
Ludwig Thoma (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ludwig Thoma (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

3
Franklin D. Roosevelt (b/w photo)
Franklin D. Roosevelt (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Franklin D. Roosevelt (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

4
Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)
Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of 'Captain Poole' in Armour, before 1671 (oil on canvas)

Hanneman, Adriaen

Toàn văn sẵn có

5
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

6
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sir John Barbirolli, c.1958-60 (b/w photo)

Toàn văn sẵn có

7
St. John, 1590-95 (oil on canvas)
St. John, 1590-95 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

St. John, 1590-95 (oil on canvas)

Greco, El Domenico

Toàn văn sẵn có

8
Samuel Barber, Nicolas Nabokov and Charles Turner[?], Gstaad, Sitzerland, c.1953 (b/w photo)
Samuel Barber, Nicolas Nabokov and Charles Turner[?], Gstaad, Sitzerland, c.1953 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samuel Barber, Nicolas Nabokov and Charles Turner[?], Gstaad, Sitzerland, c.1953 (b/w photo)

Spender, Stephen

Toàn văn sẵn có

9
Portrait of George Washington, 1779 (oil on canvas)
Portrait of George Washington, 1779 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of George Washington, 1779 (oil on canvas)

Stuart, Gilbert

Toàn văn sẵn có

10
Portrait of a Dutch a Family, c.1635 (oil on canvas)
Portrait of a Dutch a Family, c.1635 (oil on canvas)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of a Dutch a Family, c.1635 (oil on canvas)

Hals, Frans

Toàn văn sẵn có

11
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Marquis of Cuevas giving some advice to his friend Viscountess Jacqueline of Ribes for the choice of dances she will present, Paris, October 26, 1957 (b/w photo)
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1700  (2)
 2. 1700đến1799  (1)
 3. 1800đến1899  (1)
 4. 1900đến1940  (4)
 5. Sau 1940  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stuart, Gilbert
 2. Hals, Frans
 3. Hanneman, Adriaen
 4. Spender, Stephen
 5. Greco, El Domenico

theo chủ đề:

 1. Gestures
 2. Gesture
 3. Men
 4. Male
 5. Man

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...